بروز رسانی لیستی از موجودیت‌ها در EntityFramework

در مواقعی که نیاز هست لیستی از موجودیت‌ها رو آپدیت کنید، میتونید از تکه کد زیر استفاده کنید:

var currentCodes = context.Vcodes.Where(x => vCodes.Contains(x.Vcode1.Value)).ToList();
currentCodes.ForEach(x => x.StatusID = (int)Domain.GetAccVch.VcodeStatus.enmVcodeStatus.DetailsCaught);
context.SaveChanges();