جلوگیری از کلیک تکراری در ASP.NET

اکثر مواقع نیاز داریم که از کلیک تکراری بر روی دکمه‌ها جلوگیری کنیم. روشهای متفاوتی برای این کار وجود داره، چه از سمت کاربر و چه از سمت سرور.

2 روشی که برای من کارآمدتر بود رو اینجا قرار میدم.

I.

$(function () {
  $("input[type='submit']").click(function () {
    if (Page_ClientValidate()) {
      $(this).val("صبر کنید...");
      $(this).prop("disabled", true);
      __doPostBack(this.name, '');
    }
  });
});

II.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        DisableSubmitButton(btnSend);
        DisableSubmitButton(btnRefresh);
      }
      catch (Exception err)
      { }
    }    public static void DisableSubmitButton(Button button)
    {
      button.Attributes.Add("onclick", "this.disabled=true;this.value='صبر کنید...';" + button.Page.ClientScript.GetPostBackEventReference(button, string.Empty));
    }

یا استفاده از روش زیر:

<asp:Button runat="server" ID="btnExport" Text="دریافت فایل اکسل" CssClass="btn btn-info" OnClick="btnExport_Click" OnClientClick="DisableButton()" />
  function DisableButton() {
    $('#<%=btnExport.ClientID%>').val('صبر کنید...');
    $('#<%=btnExport.ClientID%>').prop('disabled', true);
    javascript:__doPostBack('<%=btnExport.UniqueID%>', '');
  }