خطای actual server name در Subscription

زمانی که در راه‌اندازی Replication به خطای زیر بر خورد کنید می توانید از روش زیر استفاده کنید که برای من به جواب رسید:

SQL Server replication requires the actual server name to make a connection to the server. Specify the actual server name, 'WIN-PAOOO\SQLEXPRESS'. (Replication.Utilities)

در این حالت باید با دستور SELECT @@SERVERNAME و یا SELECT SERVERPROPERTY(N'servername') نام سرور را بدست آورده و در زمان اتصال به سرور در بخش subscription wizard مراحل زیر را طی کنید:

  1. در کادر Server Name، نام به دست آمده را وارد کنید
  2. دکمه Option را زده
  3. در تب Additional Connection Parameters این پارامترها را اضافه کنید: SERVER=tcp:192.168.1.1,1433;

لینک راهنما