آپلود فایل‌های حجیم در IIS

برای اینکه بتوان فایل‌های حجیم در iis آپلود کنیم باید کدهای زیر را در web.config اضافه کنیم.

هر دو بخش کد الزامی هستند.

<httpRuntime targetFramework="4.5.2" maxRequestLength="1048576" />
<security>
    <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="600000000" />
    </requestFiltering>
</security>