بای پس کردن المانهای required

در صفحات وب فرم گاهی نیاز میشه که دکمه‌ایی بدون اینکه فیلدی را حتماً پر کنیم، قابل کلیک شدن باشد. در این حالت کافی است دکمه مربوطه را بدین شکل ویرایش کنیم:

<asp:Button runat="server" ID="btnRefresh" CssClass="btn btn-success" Text="بارگذاری مجدد" OnClick="btnRefresh_Click" formnovalidate />