استفاده از عبارت IN در EntityFramework

اگر نیاز شد که داخل یک کوئری EF از IN ستفاده کنید، میتونید به شرح زیر کدتون رو پیاده کنید.

int[] statusId = new int[]
{
  (int)Domain.GetAccVch.VcodeStatus.enmVcodeStatus.Acive,
  (int)Domain.GetAccVch.VcodeStatus.enmVcodeStatus.DetailsCaught,
  (int)Domain.GetAccVch.VcodeStatus.enmVcodeStatus.SentToBorhan
};
_Result.TotalVcodes = context.Vcodes.Count(x => x.FetchDataID == fetchID &&
                      statusId.Contains(x.StatusID.Value));