برگشت به بخشی از صفحه پس از PostBack

در پروژهای وب فرم، هنگامی اندازه صفحات به قدری بزرگ می شود که نیاز به اسکرول شدن دارد مواقعی پیش می آید که نیاز است پس از زدن یک دکمه صفحه مجدد به همان جایی که اسکرول شده بود برگردد. در این حالت از قطعه کدهای زیر استفاده می کنیم:

<%@ Page MaintainScrollPositionOnPostback="true" %>