استفاده از Transaction در EntityFramework

به نظرم دلیل اصلی استفاده از transaction حفظ یکپارچگی دیتا و جلوگیری از Concurency هست. طی این حالت تا زمانی که transaction.Commit(); نشه اطلاعات ذخیره نخواهد شد.

using (var transaction = context.Database.BeginTransaction())
        {
          try
          {
            if (CodeList.Count > 0)
            {
              //Your codes

              var _obj = JsonConvert.DeserializeObject<Db_Model.FetchData>(JsonConvert.SerializeObject(fetchData));
              context.FetchDatas.Add(_obj);
              context.SaveChanges();
              _Result = _obj.ID;

              for (int i = 0; i < CodeList.Count; i++)
              {
                // Other codes
                var subobj = JsonConvert.DeserializeObject<Db_Model.Vcode>(JsonConvert.SerializeObject(code));
                context.Vcodes.Add(subobj);
              }
              context.SaveChanges();
              transaction.Commit();
            }
          }
          catch (Exception err)
          { transaction.Rollback(); }
        }