ارسال پارامتر به API در Header و Body

برای ارسال پارامترهای خودمان در بخش‌های header و body می‌توان از روش زیر استفاده کرد. در این روش توکن در header و یک شی به شکل json شده در body برای API ارسال می‌شود.

myObject request = new myObject()
{
  Tracker = "478522"
};

using (HttpClient client = new HttpClient())
{
  var url = new Uri(API_ADDRESS + "/AchTransferGetState");
  //client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
  client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", txtTokenValue.Text);
  using (HttpRequestMessage bodyRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, url))
  {
    bodyRequest.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(request), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = client.PostAsync(url, bodyRequest.Content, new System.Threading.CancellationToken(false));
    if (response.Result.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
      if (response.Result.IsSuccessStatusCode)
      {
        var finalRes = response.Result.Content.ReadAsStringAsync();
        txtToken.Text = response.Result.StatusCode.ToString() + Environment.NewLine + finalRes.Result;
      }
    }
    else
    {
      txtToken.Text = response.Result.StatusCode.ToString();
    }
  }
}