ارسال اطلاعات به API در Body

برای ارسال اطلاعات درbody یک درخواست به API می‌توان از متد زیر بهره برد، این روش همانند ارسال اطلاعات در قالب form-data نیز کاربرد دارد:

private const string TOKEN_ADDRESS = "http://localhost:52888/token";
using (WebClient client = new WebClient())
{
  NameValueCollection postParameters = new NameValueCollection();
  postParameters.Add("grant_type", "password");
  postParameters.Add("username", "user name");
  postParameters.Add("password", "password");

  var response = client.UploadValues(TOKEN_ADDRESS, postParameters);
  txtToken.Text = Encoding.UTF8.GetString(response);
}