تفاوت کارایی Array و List

گاهی در برنامه ها استفاده از یک Array و یا List<T> برای بهبود کارایی برنامه حائز اهمیت می شود.

شرح تفاوت‌ها